RPO WM 2014-2020

Tytuł projektu: Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 137 136 044,50

Kwota dofinansowania: 95 830 667,89 zł 

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Planowane Efekty: Poprawa jakości oferowanych usług medycznych, warunków socjalno-bytowych osób hospitalizowanych, zwiększenie dostępności do opieki  medycznej, w tym środowiskowej oraz wprowadzenie standardów ekologicznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.

 

______________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 6/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego

oraz gospodarczego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego

Drewnica Sp. z o.o.”

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony

zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na

lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania i efektywności

kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

 

data zamieszczenia 28.05.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 29.05.2018 r. :Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 29.05.2018 r. :Siwz+załączniki

data zamieszczenia 06.06.2018 r. :Informacja o zmianiSIWZ.

data zamieszczenia 06.06.2018 r. : Zał. nr.1 Formularz_ofertowy po zmianach

data zamieszczenia 18.06.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ.

data zamieszczenia 04.07.2018 r. :Informacja_z otwarcja ofert.

data zamieszczenia 18.07.2018 r. :Informacja_o unieważnieniu części postępowania.

data zamieszczenia 01.08.2018 r. :Informacja_o wyborze.

 

______________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:7/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego
dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”
Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony
zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania i efektywności
kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

data zamieszczenia 25.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 25.06.2018 r. :Siwz+załączniki.

data zamieszczenia 28.06.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ.

data zamieszczenia 02.07.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ 2.

data zamieszczenia 05.07.2018 r. :Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 12.07.2018 r. :Informacja o wyborze.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nr sprawy: 11/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego oraz gospodarczego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

1.     Przedsięwzięcie w zakresie części nr 1-7 (pakiety nr I-VII) współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

2.     Przedsięwzięcie w zakresie części nr 8 (pakiet nr VIII) współfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu.

data zamieszczenia 14.08.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 14.08.2018 r. :Siwz+załączniki.

data zamieszczenia 21.08.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ.

data zamieszczenia 23.08.2018 r. :Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 04.09.2018 r.:Informacja_o wyborze/unieważnieniu.